Polityka ochrony środowiska

Polityka Środowiskowa TRAKT Sp. z o.o. jest oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju i ma na celu zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających ograniczenie i nadzorowanie wpływu działalności gospodarczej Firmy na jej otoczenie.

Mając pełną świadomość potencjalnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne i konieczności usprawniania działań na rzecz jego ochrony zobowiązujemy się do:

  • Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Firmą, kładąc szczególny nacisk na wzrost troski o stan środowiska naturalnego, jako jednego z najważniejszych czynników strategicznych.
  • Prowadzenia działań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom wynikających z charakteru wykonywanej przez nas pracy.
  • Spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska o raz innych wymagań dotyczących działalności.

Nasza politykę realizujemy poprzez:

  • Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.
  • Doskonalenie gospodarki odpadami.
  • Szkolenie pracowników oraz kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego podejścia do działań sprzyjających środowisku naturalnemu.
  • Okresową ocenę skuteczności realizacji przyjętych celów i zadań.
  • Kreowanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska.

Polityka środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom i jest ogólnie dostępna.