Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej firmy DRESSTA model 530R z wagą oraz zakup fabrycznie nowego samochodu 7 osobowego ze skrzynią ładunkową o DMC do 3,5 t.

„TRAKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-122) ul. Jasna 31B wszczyna postępowania o udzielenie zamówień nieobjętych Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” :
· Nr 2/2018 pn.: „Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej firmy DRESSTA model 530R z wagą”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 16.02.2018 r. godz. 9:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.02.2018 r. godz.10:00 w pok. 216.
· Nr 3/2018 pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu 7 osobowego ze skrzynią ładunkową o DMC do 3,5 t.”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 16.02.2018 r. godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.02.2018 r. godz.10:40 w pok. 216.

Warunkiem przystąpienia do w/w postępowań jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, które znajdują się na stronie internetowej www.traktgliwice.pl w zakładce ogłoszenia i przetargi.

Do pobrania:
SIWZ 2-2018
SIWZ 3-2018
Odpowiedz 1 na zapytanie do postępowania nr 3/2018
Odpowiedz 2 na zapytanie do postępowania nr 3/2018