Sprzedaż "z wolnej ręki" używanych środków trwałych

 1. Trakt Sp. z o.o. wszczyna postępowanie na sprzedaży „z wolnej ręki” używanych środków trwałych tj.:
  1. Ciągnik siodłowy IVECO STRALIS 450, rok prod. 2008,
  2. Naczepa samowyładowcza WIELTON NW-33S , rok prod. 2008,
  3. Giętarko-prostowarkę OP-5, rok prod. 1999.
 1. Informacji formalnych udziela p. Przemysław Jasiński pod nr tel. 32/ 230 22 27 wew. 29.
 1. Informacji technicznych udzielają:
  1. Ciągnik i naczepa: Mieczysław Wolak - tel. 513 840 520.
  2. Giętarko-prostowarka : Rafał Sokół - tel. 512 009 055.
 1. Maszyny przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobami wymienionymi w pkt. III.

 

Postępowanie przetargowe na sprzedaż koparki Atlas 1704

 1. Trakt Sp. z o.o. wszczyna postępowanie przetargowe na sprzedaży używanych środków trwałych tj.:
  • Kaparka gąsienicowa ATLAS 1704, cena wywoławcza 30.000,00 zł. netto:
   • Rok prod.: 1994
   • Moc silnika: 125 kW
   • Masa własna: 24000 kg
 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.
 2. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej na nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na zakup koparki ATLAS 1704”
 3. Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie TRAKT pokój 218, bądź przesyła pocztą na adres TRAKT Sp. z o.o. ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice do dnia 05.2019 r. do godz. 12:00. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
 4. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

TRAKT Sp. z o.o.Jasna 31B, 44-122 Gliwice

OFERTA NA ZAKUP KOPARKI ATLAS 1704

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: ……….(dzień składania ofert)

 1. Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
 2. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższe niż ceny wywoławcza określona w pkt. 1.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 r. godz.12:10 w siedzibie Spółki TRAKT pok. 216 r.
 5. W przypadku gdy na każdy z przedmiotowych środków trwałych zostaną złożone co najmniej dwie oferty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej pomiędzy Oferentami.
 6. Oferty z najwyższą ceną netto za poszczególny sprzęt/maszynę/pojazdu wygrywają postępowanie. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 31.05.2019 r.
 7. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 8. Zwycięzca postępowania zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez TRAKT Sp. z o.o., ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania i podpisania umowy.
 9. Zwycięzca postępowania, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 14 Zwycięzcą postępowania zostaje Uczestnik, którego oferta była kolejna co do wysokości, z zastrzeżeniem pkt. 8.
 11. Informacji formalnych udziela p. Przemysław Jasiński pod nr tel. 32/ 230 22 27 wew. 29.
 12. Informacji technicznych udziela p. Michał Balicki pod nr tel. 502 393 313.
 13. Maszyny przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć po uprzednim skontaktowaniu sięz osobami podanymi w powyższym punkcie.

Do pobrania:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy (doc)
Formularz ofertowy (pdf)

Zakup wielofunkcyjnej ładowarki kołowej typu KRAMER 8115

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 2/2019 w temacie: „Zakup wielofunkcyjnej ładowarki kołowej typu KRAMER 8115"

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 20.05.2019 r. godz. 8:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.05.2019 r. godz.9:00 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ

Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 1/2019 w temacie: „Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 12.04.2019 r. godz. 8:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.04.2019 r. godz.9:00 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ
Formularz ofertowy
Wynik postępowania 1/2019