Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej z dodatkowym wymiennym wysięgnikiem typu LONG – REACH

       „TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 11/2018 w temacie: „Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej z dodatkowym wymiennym wysięgnikiem typu  LONG – REACH”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B
w pok. 218 do dnia 10.12.2018 r. godz. 8:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.12.2018 r. godz.9:00 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ

Postępowanie w trybie konkursu ofert na sprzedaż używanych środków trwałych

 1. Trakt Sp. z o.o. wszczyna postępowanie na sprzedaży używanych środków trwałych tj.:

 

Lp. Rodzaj sprzętu/maszyny/pojazdu Podstawowe parametry Cena wywoławcza netto [zł.]
1 Renault Kangoo Rok prod.: 2007
Silnik:1461 ccm, moc: 60kW
Uwaga: uszkodzony silnik
4.000,00
2 Ciagnik siodłowy Iveco Stralis Rok prod.: 2008
Moc silnika: 137 kW
Kolor:czerwony
35.000,00
3 Naczepa samowyładowcza Wielton Rok prod.: 2008
Masa własna: 7500kg
DMC: 36000 kg
29.000,00
4 Koparka gąsienicowa ATLAS 1704 KP5 Rok prod.: 1994
Moc silnika: 125 kW
Dop. masa całkowita: 24000 kg
32.000,00
5 Giętarko-prostowarka OP5 Rok prod.:1999
Rodzaj silnika: indukcyjny
Moc silnika: 45 kW
Masa własna: 2200 kg
10.000,00
 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. pojedynczo na każdy z w/w środków trwałych. Zaoferowane ceny nie mogą być niższe niż ceny wywoławcze określone
  w pkt. I.
 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki TRAKT 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B, pokój 218 lub przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan dokumentu z czytelnym podpisem
  i pieczątką firmową) do dnia 05.12.2018 r.
 4. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku gdy na każdy z przedmiotowych środków trwałych zostaną złożone co najmniej dwie oferty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej pomiędzy Oferentami.

W powyższym przypadku Sprzedawca zastosuje poniższą procedurę licytacyjną:

 1. Licytacja odbywa się ustnie.
 2. Wylicytowana cena stanowić będzie cenę sprzedaży przedmiotu
 3. Przewodniczący komisji licytacyjnej otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji jej warunki, uczestników licytacji, członków
 4. Przewodniczący otwiera licytację poprzez podanie ceny wywoławczej, która stanowi wartość najwyższej złożonej oferty na poszczególny środek trwały.
 5. Wysokość postąpienia wynosi minimum 200,00 zł. netto.
 6. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosił najwyższą kwotę, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
 7. Z chwila udzielenia przybicia następuje ustne zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
 8. Przewodniczący zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która licytację wygrała oraz wylicytowaną cenę.
 1. Oferty z najwyższą ceną netto za poszczególny sprzęt/maszynę/pojazdu wygrywają postępowanie. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 12.12.2018 r.
 2. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 3. Zwycięzca postępowania zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez TRAKT Sp. z o.o., ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania.
 4. Zwycięzca postępowania, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 10 Zwycięzcą postępowania zostaje Uczestnik, którego oferta była kolejna co do wysokości.
 6. Informacji formalnych udziela p. Przemysław Jasiński pod nr tel. 32/ 230 22 27 wew. 29.
 7. Informacji technicznych udzielają:
Lp. Rodzaj sprzętu/maszyny/pojazdu Imię i nazwisko
Nr telefonu
1 Renault Kangoo Jerzy Korzec
515 087 403
2 Ciągnik siodłowy Iveco Stralis Zbigniew Sokół 602 539 734
3 Naczepa samowyładowcza Wielton
4 Koparka gąsienicowa ATLAS 1704 KP5 Michał Balicki
502 393 313
5 Giętarko-prostowarka OP5 Rafał Sokół 512 009 005
 1. Maszyny przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć po uprzednim skontaktowaniu się
  z osobami podanymi w powyższym punkcie.

 

Do pobrania:
Formularz ofertowy