Podłączenie budynków nieruchomości przy ul. Młyńska 6 w Czerwionce-Leszczynach do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 11/2017 w temacie: „Podłączenie budynków nieruchomości przy ul. Młyńska 6 w Czerwionce-Leszczynach do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 22.12.2017 r. godz. 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.12.2017 r. godz.9:15 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ 11-2017
Zał. 7 Projekt przyłącza wodociągowego do budynku usługowego
Zał. 8 Specyfikacja wykonania i odbioru robót-przyłącze wodociągowe
Zał. 9 Przedmiar przyłącze wodociągowe
Zał. 10 Projekt podłączenia budynku hali w wodę bytową oraz hydrantową
Zał. 11 Specyfikacja wykonania i odbioru robót-hydrant. i bytowa
Zał. 12 Przedmiar instacja bytowa i hydrantowa
Zał. 13 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku usługowego
Zał. 14 Specyfikacja wykonania i odbioru robót-kanalizacja sanitarna
Zał. 15 Przedmiar kanalizacja sanitarna
Zał. 16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zał. 17 - Wzór umowy