Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej z dodatkowym wymiennym wysięgnikiem typu LONG – REACH

       „TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 11/2018 w temacie: „Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej z dodatkowym wymiennym wysięgnikiem typu  LONG – REACH”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B
w pok. 218 do dnia 10.12.2018 r. godz. 8:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.12.2018 r. godz.9:00 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ
Rozstrzygnięcie postępowania 11-2018