Postępowanie przetargowe na sprzedaż używanych środków trwałych

 1. Trakt Sp. z o.o. wszczyna postępowanie przetargowe na sprzedaż używanych środków trwałych tj.:
Lp. Rodzaj sprzętu/maszyny/pojazdu Podstawowe parametry Cena wywoławcza netto [zł.]
1 Renault Kangoo Rok prod.: 2007
Silnik:1461 ccm, moc: 60kW
Uwaga: uszkodzony silnik
2.900,00
2 Ciagnik siodłowy Iveco Stralis Rok prod.: 2008
DMC: 18000 KG
Moc silnika: 137 kW
Kolor:czerwony
31.000,00
3 Naczepa samowyładowcza Wielton Rok prod.: 2008
Masa własna: 7500kg
DMC: 36000 kg
25.500,00
4 Koparka gąsienicowa ATLAS 1704 KP5 Rok prod.: 1994
Moc silnika: 125 kW
Dop. masa całkowita: 24000 kg
30.000,00
5 Giętarko-prostowarka OP5 Rok prod.:1999
Rodzaj silnika: indukcyjny
Moc silnika: 45 kW
Masa własna: 2200 kg
10.000,00
 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Formularz można także uzyskać pod
 2. Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie TRAKT bądź przesyła pocztą na adres TRAKT Sp. z o.o. ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12:00. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
 3. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

TRAKT Sp. z o.o.

 1. Jasna 31B,44-122 Gliwice

OFERTA NA ZAKUP: ……… (nazwa przedmiotu sprzedaży)

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: ……….(dzień składania ofert)

 1. Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
 2. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. pojedynczo na każdy ze środków trwałych. Zaoferowane ceny nie mogą być niższe niż ceny wywoławcze określone
  w pkt. 1.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. godz.12:15 w siedzibie Spółki TRAKT pok. 216 r.
 5. W przypadku gdy na każdy z przedmiotowych środków trwałych zostaną złożone co najmniej dwie oferty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej pomiędzy Oferentami.
 6. Oferty z najwyższą ceną netto za poszczególny sprzęt/maszynę/pojazdu wygrywają postępowanie. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 01.02.2019 r.
 7. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 8. Zwycięzca postępowania zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez TRAKT Sp. z o.o., ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania i podpisania umowy.
 9. Zwycięzca postępowania, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 13 Zwycięzcą postępowania zostaje Uczestnik, którego oferta była kolejna co do wysokości, z zastrzeżeniem pkt. 8.
 11. Informacji formalnych udziela p. Przemysław Jasiński pod nr tel. 32/ 230 22 27 wew. 29.
 12. Informacji technicznych udzielają:
Lp. Rodzaj sprzętu/maszyny/pojazdu Imię i nazwisko
Nr telefonu
1 Renault Kangoo Jerzy Korzec
515 087 403
2 Ciągnik siodłowy Iveco Stralis Mieczysław Wolak
513 840 520
3 Naczepa samowyładowcza Wielton
4 Koparka gąsienicowa ATLAS 1704 KP5 Michał Balicki
502 393 313
5 Giętarko-prostowarka OP5 Rafał Sokół 512 009 005
 1. Maszyny przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć po uprzednim skontaktowaniu się
  z osobami podanymi w powyższym punkcie.

Do pobrania:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy