Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu TRAKT Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

TRAKT Sp.  z o.o. z siedzibą w Gliwicach  przy ul.  Jasnej 31B

na podstawie §8 ust. 3-4 i §9 ust. 6-12 Umowy Spółki

 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu  TRAKT Sp.  z o.o.  44-122  Gliwice, ul. Jasna  31B

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać  w siedzibie TRAKT Sp. z   o.o.   44-122  Gliwice ul. Jasna  31B,  w  Biurze   Sekretariatu   pokój 202, w dniach roboczych w godz. od 730 do 1400, w terminie do dnia 12.02.2019 r. w zamkniętej  kopercie  z adnotacją na  kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu TRAKT Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 13.02.2019 r.” Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
 1. Wymagania stawiane kandydatom: 
  1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
  2. co najmniej 5-letni staż pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru , mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
  3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

Kandydaci powinni ponadto nie być osobami, które:

 1. pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. pozostają zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Zgłoszenie musi zawierać:
 1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,

oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata. W przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 1. oświadczenia kandydata:
  1. o ukończeniu studiów wyższych,
  2. o co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym trzyletni na stanowisku kierowniczym,
  3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  6. o nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  7. o nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  8. o nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  9. o nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  10. o wskazaniu, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
  11. o niekaralności kandydata za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
  12. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółki TRAKT Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000.)”,
  13. o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 4. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon). Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
 1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej TRAKT Sp. z o.o. (www.traktgliwice.pl).

Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno-finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki  pokój 202, (sekretariat) w dniach roboczych w godz. od 730 do 1400 do dnia 12.02.2019 r.

 1. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 13.02.2019 r. o godzinie 12.00
 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 4. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 13.02.2019 r.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu internetowym, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie TRAKT Sp.  z o.o. w dniu 15.02.2019 r. od godziny 12.00 w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.

W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym, tj. 16.02.2019 r.  od godziny 800 .

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 4. znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 6. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości,
 7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 8. wiedzę w zakresie planowania, nadzorowania i realizacji planów produkcyjnych, inwestycyjnych, czy remontowych.
 1.  Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie w dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 3. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.

Do pobrania:
Ogłoszenie na stanowisko Prezesa Zarządu TRAKT sp. z o.o.

Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

TRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach poszukuje osoby do sporządzenia  Skróconego Raportu Środowiskowego do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia w zakresie geologii: uprawnienia geologiczne MŚ kategorii II- w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Ustawa PGG z dnia 9 czerwca 2011 art. 50). Szczegółowych informacji udzielimy zainteresowanym osobom.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu u zbiegu ulic Młyńska/3 Maja w Czerwionce-Leszczynach

W związku z rozważanym zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu u zbiegu ulic Młyńska/3 Maja w Czerwionce-Leszczynach, TRAKT Sp. z o. o. zaprasza zainteresowanych do kontaktu w w/w  sprawie.

Nieruchomość jw. o powierzchni ok. 9545 m² (poniżej zdjęcie z lokalizacją), z możliwością korzystania z energii  elektrycznej, posiadająca nawierzchnię bitumiczną, wcześniej wykorzystywana była jako parking.  

Kontakt:   tel. +48 32230 22 27,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Załączniki: