Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 1/2019 w temacie: „Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 12.04.2019 r. godz. 8:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.04.2019 r. godz.9:00 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ
Formularz ofertowy
Wynik postępowania 1/2019